First Table Previous Table Close the Window Next Table Last Table

पॅंचायती राज

   जनपद - मुजफ्फर नगर वर्ष - 2014-15  

  

XIII - पॅंचायती राज

   तालिका 55 - जनपद में विकासखण्डवार न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत एवं पंचायत घर

 

वर्ष / विकासखण्ड

न्याय पॅचायत
सॅख्या

ग्राम पॅचायत
सॅख्या

पॅचायत घर
सॅख्या

1

2

3

4

 2012-13

77                   

478                  

461                   

 2013-14

218                   

478                  

462                   

 2014-15

75                   

471                  

456                   


विकासखण्डवार
2014-15

 1 .  चरथावल

7                   

54                  

53                   

 2 .  पुरकाजी

7                   

42                  

40                   

 3 .  मुजफ्फरनगर

9                   

51                  

51                   

 4 .  बघरा

8                   

46                  

45                   

 5 .  बुढ़ाना

9                   

60                  

56                   

 6 .  शाहपुर

6                   

39                  

36                   

 7 .  मोरना

9                   

47                  

46                   

 8 .  जानसठ

9                   

60                  

60                   

 9 .  खतौली

11                   

72                  

69                   

  योग ग्रामीण

75                   

471                  

456                   

 योग नगरीय  

-                    

-                   

-                    

  योग जनपद  

75                   

471                  

456                   

 

            स्रोत :-    जिला पॅंचायत राज अधिकारी, मुजफ्फरनगर

 

                                                                                   Top of the page                                                      First Table Previous Table Close the Window Next Table Last Table